Wykonawca: dance

Avicii — Wake Me Up

Utwór “Wake Me Up” to pierw­szy sin­giel pro­mu­ją­cy debiu­tanc­ki album Avi­cii zaty­tu­ło­wa­ny “True”. Klip pro­mu­ją­cy nową pio­sen­kę DJ-a z Aloe Blacc opo­wia­da histo­rię sióstr, któ­re…

Icona Pop — I Love It

Dla tych, któ­rzy uwa­ża­ją, że tego­rocz­ny kar­na­wał skoń­czył się zde­cy­do­wa­nie za wcze­śnie i dla tych, któ­rzy potrze­bu­ją jesz­cze ostat­niej daw­ki ener­gii, któ­ra pomo­że prze­trzy­mać do…

David Guetta ft. Sia — She Wolf

Rano, kie­dy jadę do pra­cy lubię słu­chać bar­dziej ener­ge­tycz­nej muzy­ki, któ­ra mnie odpo­wied­nio “nastroi” do zaczy­na­ją­ce­go się dnia. Zazwy­czaj wte­dy słu­cham popu­lar­nych sta­cji radio­wych i…