Wykonawca: pop

BOY — Little Numbers

Waszyng­ton, DC, mała, odro­bi­nę przy­ciem­nio­na sala kon­cer­to­wa, pod sce­ną roz­sia­ne grup­ki roz­ma­wia­ją­cych ludzi, muzy­cy koń­czą roz­sta­wiać swój sprzęt. Do pię­ciu czy sze­ściu męż­czyzn, goto­wych do…

Coldplay — Fix you

Kolej­na pio­sen­ka zespo­łu Cold­play! Tym razem jest to utwór „Fix you”, pocho­dzą­cy z albu­mu  „X&Y”. Jest to prze­pięk­na bal­la­da, któ­ra jed­nak nie­sie w sobie ogrom bole­snych…

OneRepublic — Counting Stars

Pio­sen­ka “Coun­ting Stars” zespo­łu One­Re­pu­blic  pocho­dzi z ich trze­cie­go albu­mu stu­dyj­ne­go “Nati­ve”. Utwór był nagry­wa­ny na grec­kiej wyspie San­to­ri­ni oraz w Denver. Sin­giel zna­lazł się…

Chlöe Howl — Rumour

Chlöe Howl to bry­tyj­ska pio­sen­kar­ka śpie­wa­ją­ca cock­ney­em, któ­ra by poświę­cić się karie­rze muzycz­nej, w wie­ku szes­na­stu lat posta­no­wi­ła rzu­cić szko­łę. Dzi­siaj ma lat dzie­więt­na­ście i…

Sigma — Changing

Wszyst­ko się zmie­nia. Nie lubi­my prze­by­wać cią­gle w tym samym miej­scu. Cią­gle pra­gnie­my zmian. Tym bar­dziej jeśli są to zmia­ny na lep­sze. I o tym…

Train — Hey, Soul Sister

Pio­sen­ka, któ­rą kil­ka lat temu moż­na było usły­szeć dosłow­nie wszę­dzie, aż do znu­dze­nia – „Hey, soul sister” – to sin­giel z pią­te­go albu­mu stu­dyj­ne­go zespo­łu…